Resultaat fusiebegeleiding: 5 teams werden één afdeling

Opdrachtgever: het UMC Utrecht /Wilhelmina Kinderziekenhuis
De aanleiding om teamsdiewerken in te schakelen was een organisatieverandering op de afdeling. We werkten met veel kleine teams die al jarenlang goed op elkaar ingespeeld waren. Deze zouden samen één afdeling worden en ook fysiek in een nieuw gebouw terecht komen. Dat hield in dat we teams gingen vervlechten en dat we functies gingen opheffen. Daarnaast verwachtten we van onze medewerkers dat ze elkaars werk zouden overnemen. En dus overgaan van specialistische naar meer generalistische functies. We wilden zo minder kwetsbaar worden en mensen dichterbij elkaar brengen.
Rob Maas

Rob Maas

hoofd dagcentrum opnamebureau

Wat was je probleem ?

Ik had niet zozeer een stevig probleem, maar mensen beter samen laten werken vraagt meer dan borrels en afdelingsvergaderingen. Werken aan het nieuw te vormen team was nodig en dat wilden we ook expliciet doen. Dat gaat gewoon niet op een makkelijke manier. Het vraagt tijd en daar moet je op tijd mee beginnen. We wilden ook niet alleen op de ludieke kant gaan zitten. Het resultaat moest zijn dat mensen elkaar en elkaars kwaliteiten leren kennen, dat ze makkelijker naar elkaar toe lopen en dat ze elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ kennen. En dus anders met elkaar omgaan. Kortom: we zochten een systematiek om een tandje dieper te gaan. We dachten eerst aan andere modellen (Belbin en Predictive Index) maar die vonden we te weinig handvatten bieden. Teams die werken kwam met Insights Discovery. Dit vonden we, zeker doordat het veel inzicht bood in de teamdynamiek van onze afdeling een mooie aanwinst. Het werd ook beeldend en duidelijk doordat ieders positie op het teamwiel werd neergezet.

Wat had je al gedaan om het probleem op te lossen ?

We ondernamen de nodige actie en organiseerden borreltjes en eetgelegenheden. Daaraan voorafgaand communiceerden we uiteraard dat er een afdeling gevormd zou worden en zetten we de tijdsplanning uiteen. We verwoordden de afdelingsambitie. Daarover hebben we uitgebreid gepraat. Ook uitgelegd dat er teamdagen zouden komen. Teambuilding zagen we niet echt als onze competentie. Dat vind ik specialistenwerk. Teambuilding zou in combinatie met je normale takenpakket als teammanager moeilijk kunnen. Dan wordt het een sluitpost en dat wilden we niet. Dat verdient het ook niet.

Hoe heeft Teams die werken je geholpen ?

Heel goed ! Goed over de dagen verdeeld kregen we een duidelijk gestructureerd programma zodat onze mensen inzicht kregen in zichzelf en elkaar. De manier waarop Teams die Werken de training gaf, was ook bindend voor onze medewerkers. Daar bedoel ik mee dat zij de kunst verstaan om heel snel onze mensen aan te spreken. Het was niet zo: er staat een piefje voor de groep en het zal allemaal wel. De trainers van Teams die Werken staan op een natuurlijke manier voor de groep, met enthousiasme! Dat slaat over op de mensen. Mijn mensen wisten de namen van de trainers bijvoorbeeld nog steeds na een paar weken. Mijn ervaring is dat dat niet vaak beklijft. Zo gaven de trainers ook echt hun volle aandacht. Zij zorgden ervoor dat alle medewerkers aangehaakt bleven. En ze nodigden hen uit om goed naar zichzelf te kijken. Dat lukte.

Wat was het resultaat ?

Mijn mensen begrijpen nu de essentie van zichzelf door de Insights Discovery-profielen. Het leidt ook tot meer kennis van elkaar. Ze hebben meer begrip voor de verschillen tussen collega’s. Hoe ze met die verschillen om moeten gaan. Ik vind dat Teams die werken daar een zeer actieve bijdrage aan heeft gegeven. Echt super!